Aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę, ta strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na używanie przez nas plików cookie. Opublikowaliśmy nową politykę plików cookie, z którą należy się zapoznać, aby dowiedzieć się więcej o używanych przez nas plikach cookie. Zobacz politykę plików cookie.
Zamów do 13:00

Wypalimy i wyślemy kawę w tym samym dniu roboczym

Błyskawiczna Dostawa Gratis

0 zł dla każdego przedpłaconego zamówienia Kurier/Paczkomat (PL)

Klub Korzyści

Program Lojalnościowy Dla Zarejestrowanych Klientów

Palarnia Kawy od 2014 roku

Internetowy sklep z kawą wypalaną na zamówienie

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SOCHACCY.CO

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki udziału w programie lojalnościowym (zwanym dalej jako: „Program Lojalnościowy”) organizowanym przez Kamila Sochacka, 05-552 Wólka Kosowska, ul. Nadrzeczna 36 NIP: PL5482195512, REGON: 369047174, Telefon: +48 533 662 992. (dalej jako: „Organizator”) właściciela sklepu internetowego pod adresem www.Sochaccy.Co. Regulamin definiuje zasady przyznawania, wydawania, odejmowania, reklamowania i unieważniania Punktów naliczanych w związku z zakupem produktów objętych Programem Lojalnościowym.
2. Program realizowany jest od dnia 03.02.2023 r. do odwołania, którego termin zostanie podany przez organizatora do wiadomości uczestników z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie internetowej Sochaccy.Co.
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Regulaminu.
4. Dokonanie zakupu za pomocą zebranych Punktów oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptację.
5. Klienci mogą się kontaktować poprzez formularz kontaktowy [contact-form-7 id="2"]

§ 2. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być każdy Klient, który w Okresie obowiązywania Programu Lojalnościowego założy Konto w sklepie internetowym oraz przystąpi do Programu Lojalnościowego (dalej: „Uczestnik”).
2. Organizator; Kamila Sochacka, 05-552 Wólka Kosowska, ul. Nadrzeczna 36 NIP: PL5482195512, REGON: 369047174, Telefon: +48 533 662 992.
3. Produkt – produkty oferowane przez Organizatora za pośrednictwem Sklep Internetowy Sochaccy.Co 
4. Program Lojalnościowy – program lojalnościowy skierowany do Uczestników, organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
5. Punkty – punkty przyznawane Uczestnikowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym i umożliwiające otrzymanie nagrody na warunkach określonych w Regulaminie.
6. Sklep Internetowy Sochaccy.Co – Platforma zakupowa do składania ofert zakupu dostępna pod adresem www.Sochaccy.Co  za pośrednictwem której Uczestnicy mogą składać oferty zakupu na Produkty oraz brać udział w Programie Lojalnościowym. Dostęp do Platformy Zakupowej chroniony jest przez indywidualne login i hasło dla każdego Użytkownika. Za pośrednictwem konta w Platformie Zakupowej Uczestnik ma dostęp do aktualnego salda nagród oraz zasad Programu Lojalnościowego. Programu Lojalnościowego. Platforma Zakupowa pozwala również na złożenie zamówienia na nagrody.
§ 3. Warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym
1. Udział w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatny i całkowicie dobrowolny.
2. Aby wziąć udział w Programie uczestnik musi spełnić 2 warunki;
2.1 Suma zamówień uczestnika na Platformie Zakupowej musi być równa bądź przekroczyć 300 zł. Punkty będą naliczane od następnego zamówienia, po zamówieniu spełniającym niniejszy warunek.
2.2 Uczestnik musi wyrazić chęć uczestnictwa w Programie poprzez zaznaczenie opcji "Składam aplikację", na swoim koncie na Platformie Zakupowej.
3. Program polega na przyznawaniu punktów Uczestnikom, którzy dokonują zamówień Produktów poprzez Platformę Zakupową.
4. Uczestnik może przystąpić do Programu Lojalnościowego wyrażając chęć przystąpienia do Programu Lojalnościowego podczas zakładania konta na Platformie Zakupowej lub w trakcie korzystania z Platformy Zakupowej po założeniu konta.
5. Uczestnik biorący udział w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Uczestnik obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji.

§ 4. Warunki programu lojalnościowego, zasady przyznawania punktów

1. Punkty przyznawane są w zależności od wartości dokonanego zakupu, zgodnie z następującymi zasadami:
1) za każdy pełny 1 zł wydany na zakup Uczestnik otrzymuje 1 punkt. Przy ustalaniu wartości zakupu grosze zaokrągla się w dół do pełnych złotych.
2) do naliczania Rabatów uwzględnia się wyłącznie cenę Produktów. Do naliczania Rabatów nie uwzględnia się kosztów dodatkowych, jak np. koszty przesyłki.
2. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z uprawnienia do odstąpienia, zwrotu lub reklamacji zakupionych Produktów (o ile uprawnienie takie będzie mu przysługiwało), Punkty przyznane za ten zakup mogą zostać anulowane.
3. Każdy Uczestnik ma możliwość po zalogowaniu się w Platformie Zakupowej sprawdzić ilość uzyskanych punktów oraz może złożyć zamówienie na nagrodę.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia przyznawania punktów za zakup niektórych Produktów, o czym poinformuje w opisie każdego takiego Produktu.
5. Poza zawieraniem umów sprzedaży Produktów poprzez Platformę Zakupową Uczestnik ma również możliwość uzyskania dodatkowych punktów w Programie Lojalnościowym poprzez udział w odrębnych akcjach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora lub jego partnerów – na warunkach wskazanych w danej akcji.
6. Punkty tracą ważność i nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Uczestnika wydania nagrody, jeżeli w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o zakończeniu Programu Lojalnościowego Uczestnik nie wykorzysta tych Punktów na zamówienie nagrody.

§ 5. Nagrody

1. Przyznanie Uczestnikowi nagrody bądź nagród w Programie Lojalnościowym i określenie ich rodzaju uzależnione jest od wartości uzyskanych przez Uczestnika Punktów w trakcie Programu i ich prawidłowego wykorzystania.
2. Po zebraniu odpowiedniej ilości punktów, Uczestnik otrzymuję nagrodę w postaci prawa nabycia wybranej przez siebie rzeczy (nagrody). Prawo to jest realizowane samoczynnie, jeżeli Uczestnik nie chce z niego korzystać winien wyartykułować to Organizatorowi.
3. Uprawnienie do skorzystania z prawa przyznanego na mocy niniejszego Regulaminu nie może być przeniesione na osobę trzecią.
4. Obowiązująca i aktualna lista możliwych do wybrania nagród dostepna jest na pulpicie Programu Lojalnościowego, na koncie klienta . Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia poszczególnych produktów, kategorii produktów z listy nagród.
5. W czasie trwania Programu Lojalnościowego wskazane w katalogu nagród, nagrody mogą być zastępowane przez Organizatora, wedle jego wyboru, innymi nagrodami o zbliżonej wartości.
6. W przypadku zamówienia przez Uczestnika nagrody, której ilość przeznaczona na nagrody, została wyczerpana, zostanie on poproszony o wybór innej nagrody.
7. Ilość punktów uzyskanych przez Uczestnika jest umniejszana o wartość zamówionych przez niego nagród.
8. Nagrody dostarczane są na adres dostawy podany przez Uczestnika na potrzeby dostawy Produktów zamawianych przez Platformę Zakupową. W przypadku dwukrotnego bezskutecznego awizo, gdy nagroda nie zostanie odebrana lub nieprawidłowy adres uniemożliwia jej skuteczne dostarczenie, wraca ona do Organizatora. W takim przypadku kolejna wysyłka następuje po uzgodnieniu z Uczestnikiem i na jego koszt. Koszt drugiej dostawy jest dwukrotnością aktualnej ceny wybranej dostawy (koszt zwrotu + koszt ponownej dostawy).  Jeśli Uczestnik odmówi przyjęcia przesyłki lub dwukrotnie nie odbierze dostawy, wartość rabatów nie wracają na jego konto a Organizator zaniecha kolejnych dostaw.
9. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani prawo do żądania ich ekwiwalentu pieniężnego.
10. Uczestnik nie ma możliwości zmiany zamówionej nagrody po przyjęciu jej zamówienia do realizacji oraz nie ma prawa oddania dostarczonej nagrody, jeśli jest ona zgodna z zamówieniem.
11. Minimalna kwota zakupów na Platformie Zakupowiej umożliwiająca dołączenie do programu lojalnościowego to 300 zł. Obliczana na podstawie całkowitej wartości zamówień na Platformie Zakupowej.
12. Punkty Programu Lojalnościowego nie są naliczane za produkty o obniżonych cenach oraz produkty oznaczone jako wyłączone z Programu Lojalnościowego. Informacja o wyłączeniu produktu z Programu Lojalnościowego znajduje się na karcie produktu, przy czym powyższą funkcję również spełnia informacja o obniżonej cenie produktu.
13. Uzyskana maksymalna ilości punktów przy jednorazowym zakupie nie przekracza 500 pkt..
14. Uczestnik Programu Lojalnościowego może dokonać konwersji uzyskanej ilości punktów na kod rabatowy. Uzyskany w ten sposób kod rabatowy będzie ważny przez okres 30 dni od daty dokonania konwersji.

§ 6. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym.
4. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail kawa@sochaccy.co 
5. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, obsługujących systemy informatyczne.
6. Państwa dane będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia Programu Lojalnościowego.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
1) Żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o przeniesienia danych.
2) Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres kawa@sochaccy.co cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
3) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
8. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

§ 7. Warunki rezygnacji i wypowiedzenia programu lojalnościowego

Uczestnik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kawa@sochaccy.co lub też pisemnie na adres Organizatora (Kamila Sochacka, 05-552 Wólka Kosowska, ul. Nadrzeczna 36). Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje związane z Programem Lojalnościowym mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora (Kamila Sochacka, 05-552 Wólka Kosowska, ul. Nadrzeczna 36) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kawa@sochaccy.co z dopiskiem „Reklamacja – Program Lojalnościowy Sochaccy.Co”.
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 7 dni od ich otrzymania.
3. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
2. Program Lojalnościowy nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą, do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
3. Zasady Programu Lojalnościowego określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
4. Organizator może zmienić niniejszy Regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Organizatora. który nie może być krótszy niż 5 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.